Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu

MIROSLAV KOVALOVSKÝ

ZNIEVSKA 44

85106 BRATISLAVA

 

IČO 43463428

TEL: 0902 108 016

E-mail: miro@pasce-krmitka.sk

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


I. Všeobecné ustanovenia
II. Vymedzenie pojmov
III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
IV. Storno objednávky
V. Platobné podmienky
VI. Dodacie podmienky
VII. Záručné podmienky a reklamácie
VIII. Výmena tovaru
IX. Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí
X. Ochrana osobných údajov

 

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom systému internetového obchodu www.krmitka-pasce.sk a bližšie upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami a potvrdzuje, že je s týmito obchodnými podmienkami oboznámený.

 

II. Vymedzenie pojmov

1. "Kupujúcim" sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku po vlastnej autorizácii. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.
2. "Predávajúcim" je: MIROSLAV KOVALOVSKÝ, ZNIEVSKA 44, 85106, Bratislava, IČO: 43463428. Predávajúci nie je platca DPH
Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri vedenom na Okresnom súde v Bratislave. Číslo živnostenského registra: 110-165976.
3. "Objednávkou" sa rozumie vyplnený a odoslaný objednávkový formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho obsahujúci uvedené informácie.
4. „Kúpnou zmluvou" sa rozumie zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim (e-mailom).
5. „Tovarom" sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu Krmitka-pasce.sk. Ceny tovarov uvedené na stránkach internetového obchodu sú uvedené bez DPH, predávajúci nie je platcom DPH.

 

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Všetky objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu Krmitka-pasce.sk sú považované za záväzné.
Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:
- meno a priezvisko kupujúceho
- adresu kupujúceho
- druh, množstvo a cenu tovaru
- telefonický a e-mailový kontakt
2. Kupujúci sa zaväzuje v objednávke uvádzať pravdivé a úplné údaje. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená e-mailovou správou, v ktorej máte možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ sa v objednávke vyskytla nejaká chyba, bezodkladne nás kontaktujte.
3. Ako doklad o kúpe tovaru predávajúci zasiela faktúru spolu z tovarom na adresu doručenia kupujúceho (slúži zároveň ako záručný a dodací list).

 

IV. Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru, a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno a priezvisko, e-mail a popis objednaného tovaru. Za zrušenie objednávky do 24 hodín od objednania tovaru predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky. V prípade, že kupujúci uhradil predávajúcemu kúpnu cenu za objednávku, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť prevodom na bankový účet kupujúceho v lehote 7 dní od zrušenia objednávky, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
V prípade, ak kupujúci stornuje objednávku po 24 hodinách od objednania tovaru, bude mu vyrubená zmluvná pokuta vo výške 10% zo sumy objednávky. Túto sumu je kupujúci povinný uhradiť do 10 dní od stornovania objednávky na účet predávajúceho. Objednávku je možné stornovať len do dňa, kedy predávajúci odošle objednaný tovar na adresu kupujúceho.
Predávajúci má právo stornovať objednávku v prípade vypredania zásob alebo nedostupnosti objednaného tovaru. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

 

V. Platobné podmienky

1. Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu.
2. Ponúkame tieto možnosti platby na území Slovenskej republiky:
Platba v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby Slovenskej pošty, alebo prostredníctvom dobierkovej služby kuriérskej spoločnosti. V obidvoch prípadoch platíte za tovar až pri jeho prevzatí od doručovateľa.

3. Ceny uvedené na stránkach internetového obchodu sú uvedené bez DPH. Predávajúci nie je platcom DPH.

 

VI. Dodacie podmienky

1. Predávajúci zasiela tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe odo dňa potvrdenia objednávky, obvykle do 6 pracovných dní, najneskôr však do 8 pracovných dní. Uvedená doba dodania je len informatívna. Vychádza z predpokladaných dodacích lehôt:
a) prepravných firiem, v našom prípade Slovenskej pošty a kuriérskej spoločnosti
b) v prípade veľkého záujmu o tovar, keď výrobca nestíha s produkciou vybraných produktov, môže prísť k neskoršiemu dodaniu tovaru. V takom prípade prijmite prosím naše ospravedlnenie. O neskoršom dodaní alebo vypredaní tovaru budete informovaní. Ďakujeme za pochopenie.
Kupujúci súhlasí, že doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný predávajúcim.
2. Pri objednávkach s vyššou hodnotou môže predávajúci overiť e-mailom alebo telefonicky správnosť obsahu objednávky pred jej odoslaním kupujúcemu.
3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny.
4. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim od doručovateľa - Slovenskej pošty alebo kuriéra.
5. Poštovné náklady


Doručenie tovaru Slovenskou poštou
Dobierka:

- prostredníctvom Slovenskej pošty je posielaný tovar s váhou do 5 kg
- predávajúci si účtuje poplatok vo výške 4 €

 

Doručenie kuriérom Slovenskej pošty
Dobierka:

- kuriérom je posielaný tovar s váhou do 5 kg
- predávajúci si účtuje poplatok vo výške 5 €

*V prípade, že Vás kuriér nezastihne doma, bude zásielka odovzdaná na najbližšiu poštu.

 


6. Nevyzdvihnutie zásielky na dobierku
Nákupom v internetovom obchode Krmitka-pasce.sk.sk vzniká kúpna zmluva. V prípade, že si kupujúci neopodstatnene a neodôvodnene neprevezme zásielku na dobierku na pošte alebo od kuriéra, dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, nakoľko je kupujúci vždy informovaný o potvrdení a stave objednávky. V takomto prípade súhlasí s vymáhaním škôd, ktoré vznikli takýmto správaním (náklady na obstaranie tovaru, poštovné náklady - za odoslanie zásielky kupujúcemu a za vrátenie zásielky späť k predávajúcemu, poplatky za uskladnenie zásielky a zmluvná pokuta vo výške 10% zo sumy objednávky za porušenie obchodných podmienok). Daná čiastka bude fakturovaná kupujúcemu do 30 dní od vrátenia zásielky predávajúcemu. Kupujúci je povinný uhradiť túto fakturovanú sumu do 15 dní od doručenia faktúry na jeho e-mailovú, alebo poštovú adresu. Takému kupujúcemu zároveň odmietame v budúcnosti poslať ďalšiu objednávku bez platby vopred. V prípade nezaplatenia objednávky na dobierku, a tým vzniknutých nákladov, budeme nútení pristúpiť k vymáhaniu predmetnej pohľadávky súdnou cestou. Za vznik takejto situácie nesie plnú zodpovednosť kupujúci a hradí všetky náklady vzniknuté z vymáhania pohľadávky, a to najmä: súdny poplatok, trovy právneho zastúpenia a následne trovy exekučného konania.
7. Pokiaľ objednávka obsahuje viac druhov tovaru a je vybavovaná po častiach, poštovné sa platí iba raz.
8. V prípade, že kupujúci nejaví ochotu k spolupráci, je predávajúci po predchádzajúcom upozornení objednaný tovar predať inému záujemcovi.
9. V prípade adresy doručenia v inej krajine ako SR, je cena stanovená podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty pre medzinárodný styk.

 

VII. Záručné podmienky a reklamácie

1. Na dodaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov.
2. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru kupujúcemu.
3. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.
4. Ku každej objednávke predávajúci zasiela na adresu doručenia faktúru spolu z tovarom., ktorá zároveň slúži ako záručný list.
5. Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.
6. Reklamáciu tovaru môže kupujúci uplatniť odoslaním na poštovú adresu a osobného odberu predávajúceho:
Miroslav Kovalovský
Znievska 44
851 06, Bratislava
7. Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru a za dodanie správneho tovaru.
8. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou alebo kuriérom (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo na pošte alebo u kuriérskej spoločnosti).
9. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním výrobku.
10. POSTUP PRI REKLAMÁCII:
1.) Kupujúci je povinný popis zistenej závady s číslom objednávky, zaslať prostredníctvom formulára na Odoslanie reklamácie bezodkladne po tom, čo závadu zistil.
2.) Predávajúci dodá vymenený tovar kupujúcemu na svoje náklady.
3.) Ak kupujúci pri preberaní tovaru od pošty alebo kuriéra zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať.
4.) Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť pracovníkovi pošty alebo kuriérovi až po skontrolovaní tovaru.
5.) Reklamácia vrátane odstránenia závady bude vybavená najneskôr do 30 dní od doručenia zásielky predávajúcemu, prípadne v termíne, na ktorom sa kupujúci s predávajúcim dohodne.

 

VIII. Výmena tovaru

1. Pokiaľ vám tovar nevyhovuje svojou veľkosťou, vymeníme vám ho za iný. Tovar v internetovom obchode Krmitka-pasce.sk je možné vymeniť do 14 dní od prevzatia tovaru.
2. Náklady na výmenu tovaru znáša kupujúci.
3. POSTUP PRI VÝMENE:
1.) Kupujúci je povinný oznámiť výmenu tovaru pred odoslaním na adresu predávajúceho prostredníctvom formulára Výmena / Vrátenie tovaru, kde uvedie číslo objednávky, množstvo a popis vráteného tovaru (názov, farbu, veľkosť, cenu) a popis tovaru, ktorý žiada na výmenu (názov, farbu, veľkosť, cenu).
2.) Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom originálnom obale a kompletný (vrátane príslušenstva). UPOZORNENIE: ak zákazník nevráti tovar s kompletným príslušenstvom, výmena tovaru mu nebude uznaná. Krabičky a visačky obsahujú viditeľné aj skryté hologramy, ochranné známky originality tovaru preto to nie je len obal tovaru, ale jeho súčasť.
3.) Vymieňaný tovar zasiela kupujúci na adresu predávajúceho doporučene (pre doklad o odoslaní), nie dobierkou.
4.) Tovar zasielaný na výmenu odporúčame poistiť.
5.) Doklad o zaslaní tovaru predávajúcemu je kupujúci povinný uschovať.
6.) Kupujúci je povinný zvoliť pri preprave taký obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Tovar poškodený pri preprave v dôsledku nevhodne zvoleného obalu predávajúci nie je povinný vymeniť a kupujúci nie je oprávnený žiadať vrátenie peňazí.
4. Na vyžiadanie je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať na jeho adresu originál faktúru priloženú spolu z tovarom.
5. Za výmenu si je predávajúci oprávnený účtovať poštovné a balné vo výške 2,89 € . Táto výška poštovného a balného platí pri odoslaní tovaru Slovenskou poštou balíkom 1. triedy. V prípade žiadosti kupujúceho môže predávajúci odoslať vrátený tovar prostredníctvom kuriéra UPS. Za takýto druh dopravy si predávajúci účtuje poštovné a balné vo výške 3,39 €.
6. Objednaný tovar (slipy,nohavičky, plavky) je kupujúci povinný skúšať na spodnú bielizeň, aby boli dodržané základné hygienické podmienky.
7. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak vyššie uvedené podmienky nebude považovať za splnené a tovar bude následne odoslaný späť na adresu kupujúceho. Náklady na spätné odoslanie tovaru znáša kupujúci.

 

IX. Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
2. Kupujúci neuhrádza žiadny manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy.
3. Za každý vrátený tovar predávajúci vráti peniaze prevodom na bankový účet kupujúceho do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.
4. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
5. POSTUP PRI VRÁTENÍ:
1.) V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný oznámiť vrátenie tovaru pred odoslaním písomného odstúpenia od zmluvy na adresu predávajúceho ako: Výmena / Vrátenie tovaru, kde uvedie tento, alebo podobný jednoznačný text: „Odstupujem od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR, číslo objednávky, popis tovaru (názov, farba, veľkosť, cena) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet (uveďte prosím číslo účtu/kód banky)".
2.) Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom originálnom obale a kompletný (vrátane príslušenstva). UPOZORNENIE: ak zákazník nevráti tovar s kompletným príslušenstvom, výmena tovaru mu nebude uznaná. Krabičky a visačky obsahujú viditeľné aj skryté hologramy, ochranné známky originality tovaru preto to nie je len obal tovaru, ale jeho súčasť.
3.) Vymieňaný tovar zasiela kupujúci na adresu predávajúceho doporučene (pre doklad o odoslaní), nie dobierkou.
4.) Tovar zasielaný na výmenu odporúčame poistiť.
5.) Doklad o zaslaní tovaru predávajúcemu je kupujúcemu odporúčané uschovať.
6.) Kupujúci je povinný zvoliť pri preprave taký obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Tovar poškodený pri preprave v dôsledku nevhodne zvoleného obalu predávajúci nie je povinný vymeniť a kupujúci nie je oprávnený žiadať vrátenie peňazí.
6. Na vyžiadanie je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať na jeho adresu originál faktúru priloženú spolu z tovarom.
7. Darčekové poukážky späť neberieme a nie je možné vymeniť ich za hotovosť.
8. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, ak vyššie uvedené podmienky nebude považovať za splnené a tovar bude následne odoslaný späť na adresu kupujúceho. Náklady na spätné odoslanie tovaru znáša kupujúci iba ak tovar zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

 

X. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu Krmitka-pasce.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, zaobchádza v zmysle „Zákona č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov". Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. Pri súhlase zákazníka môžu byť použité na účely spojené s propagáciu internetového obchodu Krmitka-pasce.sk a zasielanie informácií o tejto stránke. Vašich práv dotknutej osoby ohľadom spracovania osobných údajov sa môžete domáhať prostredníctvom písomnej žiadosti zaslanej na firemnú adresu alebo emailovej žiadosti z emailu použitého pri objednávke alebo spracovaní osobných údajov.


Upozornenie: chyby a omyly v názvoch, popisoch a zobrazení produktov sú vyhradené. Ceny produktov vo výške 0,00 EUR sú neplatné. Ponuka platí len do vypredania zásob. Údaj o počte produktov k dispozícii na internete je len informatívneho charakteru.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.8.2015.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.
Internetový obchod Krmitka-pasce.sk prevádzkuje MIROSLAV KOVALOVSKÝ, ZNIEVSKA 44, 85106, Bratislava, IČO: 43463428. Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri vedenom na Okresnom súde v Bratislave. Číslo živnostenského registra: 110-165976.

dorucenie

Tovar zasielame na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty zasielka do 5 kg 5.70uložený na poštu

       Tovar zaslaný na adresu do 48 hodin Slovenskou poštou  zásielka do 5kg 6.70€

        Tovar zaslany nad 5 kg poštovné podla tarif Slovenskej pošty.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.

Prihlásenie